Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te
powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres sprzedającego: Michał Sidz
ul. Wiankowa 14, 15-156, Białystok zwana dalej Sprzedającym). W przypadku zrezygnowania przez
Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie
ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN §1 Definicje
1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku
miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w
przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości),
kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny (na poniższy adres należy wysłać wniosek reklamacyjny, który zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni):Michał Sidz, ul Wiankowa 14,15-156, Białystok
Dane kontaktowe:
Ul. Wiankowa 14,15-156 Białystok
e-mail: kontakt@cudowna.pl telefon: 608832934
5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi
przepisami prawa.
6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym
produkcie.
7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność
do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi
zmianami.
9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i
zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie
wyborów Kupującego.
12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w
zamówieniu przez Kupującego.
14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
15. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresemhttps://
webgate.ec.europa.eu/odr
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w §2
niniejszego Regulaminu.
17. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z
dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 19. Produkt
– minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana
jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
22. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w
zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
23. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych….
24. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
25. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem za
pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
26. Sprzedający:
Michał Sidz, ul wiankowa 14,15-156 Białystok
KONTO BANKOWE: 
25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez
sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,
potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych – dotyczy tylko
przesyłek krajowych. Przesyłki zagraniczne nie są realizowane.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa
sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w
przypadku Kupujących.
28. Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.
29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi
odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od
Sprzedającego;
6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał
ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na
decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana
przed zawarciem umowy.
30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo
jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 31. Zamówienie –
oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie:
rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy , dane
Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a
Sprzedającym.
§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy
wolne od wad.
4. ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w
cenniku dostaw .
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w
dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach
jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie
nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień
umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: 1.
potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro
forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru
formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i
wzorca odstąpienia od umowy;
2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy
wydrukowanych: dowodu zakupu , informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego
regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7.8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla
produktów znajdujących się w sklepie. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SAul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068
9. W przypadku płatności kartami kredytowowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje
kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy
jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą
porozumiewanie na odległość.
11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia
procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło,
niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych
przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed
niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu,
poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk .
13. Kupujący zobowiązany jest do:
1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra
osobiste i inne prawa osób trzecich,
2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla
Sprzedającego,
5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami netykiety.
§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1. dodanie do koszyka produktu ;
2. wybór rodzaju dostawy;
3. wybór rodzaju płatności;
4. wybór miejsca wydania rzeczy ;
5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę „.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na
koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji,
co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w
stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o
czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje
po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części
wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia.
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla
zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach
produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży
wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w
zamówieniu miejsca wydania rzeczy , wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt
6b.
§4 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia
od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego .
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy , a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć wysyłając na maila
wiadomość, w której jasno stwierdzi chęć odstąpienia od umowy w okresie nie dłuższym niż 7 dni
od dokonania zakupu.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy
i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny
koszt.
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny
koszt i ryzyko.
9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa
odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył
potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego .
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem
umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy złożonego
przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art
33 Prawa konsumenckiego.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków
za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek
bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy:
1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6. w której przedmiotem
świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
§5 Rękojmia
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od momentu wydania rzeczy , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub
naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub
usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
2. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z
umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad
lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów
przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie
niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych
czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj
rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie
utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym
rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest
upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy
na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu
cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego)
ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w
kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za
uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży
jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży
jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności
rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi ,
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem
tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli
Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny
rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia
wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu
rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu,
ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się
również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z
tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5
pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w
którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu
wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w
sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie
wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający
nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy,
kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych
nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od
osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia
szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest
Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane
osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu
realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania,
aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
§7 Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie
może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku
niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje
bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego
przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie
wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane
będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
(cudowna.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu
zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i
poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące
przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze
postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub
procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed
sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród
znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na
pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad
właściwy miejscowo i rzeczowo.
Wersja 1.1 (Białystok, 01.06.2019)